Gedelegeerd bestuurder HR-adviesbureau Kerylos (Bart Orgaer) aangehouden op verdenking van fraude met DNA-cheques

Zaterdag 30 december 2006 pakte de zakenkrant De Tijd uit met het bericht dat de Vlaamse Overheid opnieuw slachtoffer werd van fraude. Het betreft ditmaal gesjoemel van 3,6 miljoen euro met de zogenaamde DNA-cheques: de Durf Na Advies-cheques. Volgens het dagblad was het Antwerpse parket in deze zaak overgegaan tot aanhoudingen. Maar de naam van het in verdenking gestelde bedrijf en zijn zaakvoerder werden niet vermeld.

Twee dagen eerder raakte, eveneens via De Tijd, bekend dat twee ambtenaren zichzelf, via eigen bedrijfjes, voor 3 miljoen euro overheidsgeld hadden toegekend. Die malversatie had betrekking op BIS (Begeleid Individueel Leren). Deze zaak was ruim een jaar eerder aan het licht gekomen. Hierover werd toen summier bericht in de pers. Destijds trok echter enkel uw dienaar op onderzoek en berichtte over deze affaire uitvoerig en diepgaan in HRM Focus. Met andere woorden: beperkte zich niet tot het herkauwen van door het parket verstrekte info. ( HRM Focus is de niet meer bestaande nieuwsbrief van het op apegapen liggende, eigenlijk op sterven na dood zijnde, hrm.net. Ik was in tijd eigenaar/uitgever/hoofdredacteur van hrm.net. De website is ondertussen eigendom van Filip De Saeger, zaakvoerder van Fides Consulting. Dat bedrijf, onder meer werkzaam op HR-vlak, is ondertussen door diverse administratieve instanties gesanctioneerd wegens verschillende onregelmatigheden (onder meer met de advies- en opleidingscheques) . Momenteel lopen er tevens diverse onderzoeken, sommige naar aanleiding van strafklachten met burgerlijke partijstelling, van het Antwerpse parket tegen De Saeger en Fides Consulting.

In zijn berichtgeving tussen kerst en nieuwjaar over de fraude met de DNA-cheques was De Tijd erg beknopt en vooral zeer algemeen. Namen werden er in het artikel niet genoemd.

Eigen journalistiek onderzoek (van HRMblogs) brengt aan het licht dat het Bart Orgaer is die in deze affaire aangehouden werd. Orgaer is de gedelegeerd bestuurder van nv Lakewood University. Dat is de vennootschap achter adviesbedrijf Kerylos. Kerylos is, sinds 17 juni 2005 (publicatie in het staatsblad van 12/7/05), nog enkel de handelsnaam die gebruikt wordt door de vennootschap die voorheen de zelfde naam had maar sindsdien Lakewood University heet. Tussen haakjes: deze handelsnaam blijkt niet aangevraagd/gedeponeerd te zijn bij en dus niet beschermd door het Benelux-merkenbureau. Die naamsverandering is destijds wellicht doorgevoerd om de fraude beter te verdoezelen en de controleinstaties om de tuin te leiden. Het ziet er naar uit de dit eveneens de drijfveer is voor de toen even plotse als onbegrijpelijke naamverandering van nv Kerylos Academy in Sphere Learning & Services, waarvan Orgaer eveneens gedelegeerd bestuurder is (akte ook op 17 juni 2005 bij de notaris verleden maar waarvan de publicatie echter twee dagen later, op 14/7/05, in het staatsblad verscheen).

Orgaer is als hoofdverdachte aangehouden voor fraude met DNA-cheques. Het Antwerpse gerecht verdenkt hem van valsheid in geschrifte, subsidiefraude en witwassen.

Nu deze zaak zo goed als afgerond is voor het Antwerpse parket kan en zal het, volgens diverse bronnen en insiders, zich concentreren op het tweede fraudedossiers dat het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap op het spoor kwam tijdens een administratieve controle en waarvan het de bevindingen aan het parket overmaakte: het gesjoemel met de opleidings- en adviescheques door Fides Consulting.

Wat vooraf ging

Op 14 juni 2006 verzocht het kabinet van Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel aan de afdeling Inspectie Economie een grondig onderzoek in te stellen bij de tien grootste dienstverleners op het gebied van advies en opleiding in termen van het aantal projecten die gesubsidieerd werden met de advies- en opleidingscheques. Dat systeem heet ondertussen ondernemingsportefeuille en BEA en werd bijgesteld/verstrengd, onder meer om misbruik te bemoeilijken en te voorkomen. Het kabinet gaf die opdracht nadat er, zowel op het kabinet zelf als bij de administratie, in de loop van de voorbije maanden diverse informaties en klachten waren toegekomen over (aanwijzingen van) fraude met of minstens oneigenlijk gebruik van het systeem door verschillende dienstverleners, waaronder Fides Consulting.

Het administratief onderzoek van de Inspectie Economie werd gevoerd op basis van de gegevens afkomstig van de afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Voor elke advies- en opleidingsverstrekkker werden een tiental dossiers, voor zover mogelijk gespreid over verschillende jaren, gecontroleerd op de zetel van het betreffende advies- of opleidingkantoor. Enkel in die dossiers waar een klacht liep werden bijkomende controles ter plaatse verricht bij de afnemer van het advies. De verificatie inzake opleidingscheques hield in dat voor iedere gecontroleerde opleidingsverstrekker er twee afnemers ter plaatse werden bezocht (in totaal betrof het onderzoek zowat 117 opleidingen, bij een twintigtal opleidingsnemers).

Uit die controles bleek dat diverse dossiers, afkomstig van meerdere erkende advies- en opleidingsverstrekkers, kleine administratieve onvolkomenheden en lacunes vertoonden. Behalve in het geval van Fides Consulting bvba en Kerylos (de nv Lakewood University dus) waren die allemaal te wijten aan onzorvuldigheid en menselijke fouten. Bij deze twee bedrijven was er blijkbaar meer aan de hand.

Een tweede, meer diepgaand onderzoek werd bij de twee van onregelmatigheden verdachte spelers en diverse van hun klanten uitgevoerd door de inspecteurs van de dienst Inspectie Economie. Dat bijkomende onderzoek leverde tal van ernstige aanwijzingen en zelfs harde bewijzen van grootschalig en langdurig misbruik met advies en opleidingscheques. En in het geval van Kerylos eveneens met DNA-cheques – iets waarnaar in eerste instantie niet eens gezocht werd. Deze bevindingen werden aan het parket van Antwerpen overgemaakt dat meteen een onderzoek startte. Met betrekking tot Kerylos nv en meer bepaald diens misbruiken met de DNA-cheques vond de onderzoeksrechter relatief snel voldoende bewijzen en ernstige aanwijzingen van strafrechtelijke overtredingen en ging over tot aanhouding en in verdenkingstelling.

Dit betekent echter niet dat het onderzoek van het parket naar de andere aspecten van het gesjoemel die de Inspectie Economie op het spoor kwam, en die leidde tot de ambtelijke intrekking van de erkenning als advies- en opleidingsverstrekker van Fides Consulting en als adviesverstrekker van Lakewood University (Kerylos), afgerond is. Laat staan dat het op een sisser zou zijn uitgelopen. Het geeft enkel aan dat in deze dossiers tot hiertoe onvoldoende elementen (ernstige aanwijzingen of harde bewijzen) van strafrechtelijke overtredingen werden gevonden om over te gaan tot in verdenkingstelling of aanhoudingen.

Parenthesis: hoe dan ook staat de uitkomst van de strafrechtelijke onderzoeken los van de verdere administratieve maatregelen. Behalve intrekking of niet verlenging van allerlei erkenningen, het voeren van bijkomende controles/onderzoeken (van bijvoorbeeld de sociale inspectie, BTW-administratie en/of BBI – Bijzondere Belastingsinspectie), kan de overheid, in het bijzonder de Vlaamse administratie, ook de gefraudeerde bedragen terugvorderen. Bij zowel de dienstverleners die sjoemelden als de bedrijven die van de fraude mee profiteerden en er doorgaans, zo niet altijd, van op de hoogte waren (en dus medeplichtig aan zijn). Dat laatste is men, naar mijn informatie, trouwens van plan.

Vreemd

16/1/2007 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde