Erkenning Fides Consulting als werving- & selectiebureau/arbeidsbemiddelaar ingetrokken. Eerder was erkenning als opleidings- en adviesverstrekker ook al ontnomen

De administrateur-generaal van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie heeft namens de Vlaamse minister bevoegd voor Werkgelegenheid, bij besluit van 4 januari 2007, de erkenning ingetrokken die was verleend aan BVBA Fides Consulting om onder het nummer VG.230/BO de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling met inbegrip van outplacementactiviteiten voor een periode van onbepaalde duur in het Vlaamse Gewest uit te oefenen. De intrekking van deze erkennng gaat in op 8 januari 2007.

Daarmee volgt de bevoegde minister (Frank Vandenbroecke) de unanieme aanbeveling op van de adviescommissie private arbeidsbemiddeling van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen). Tijdens haar vergadering van 13 december 2006 kwam deze commissie, die alle sociale partners groepeert (met inbegrip dus van de werkgevers), na Filip De Saeger gehoord te hebben, tot het besluit dat de intrekking van de erkenning van Fides Consulting zich opdrong op basis van overtreding van het decreet van 1999 met betrekking tot arbeidsbemiddeling in het Vlaams Gewest en de gedragscode voor de bureaus die op dat terrein werkzaam zijn.

Met name vooral het bonafide karkater van het bureau en zijn zaakvoerder (Filip De Saeger) was volgens de commissie een probleem – in de zin dat deze noodzakelijke eigenschap betwistbaar was. Dat was/is vooral, maar niet enkel, het geval omwille van de door de Vlaamse administratie vastgestelde grootschalige en langdurige fraude met opleidings- en adviescheques door Fides Consulting en, als gevolg hiervan, de intrekking - eigenlijk niet vernieuwing - van zijn erkenning als opleidings- en adviesverstrekker (zie verder).

Maar ook de volgende elementen speelden een rol in het advies:

- In oktober 2004 is Filip De Saeger, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de (in 2001) gefailleerde bvba Mobishop-Mobiclub, veroordeeld door de correctionele rechtbank van Antwerpen (in beroep !) omwille van inbreuken op de sociale wetgeving.

- eind 2005 is Fides Consulting door de VDAB, na een unaniem advies door alle sociale partners van RESOC/ SERR (de Sociaal Economische Raad voor de Regio Antwerpen), uitgesloten om nog langer gebruik te maken van het IBO-systeem. Vastgesteld werd dat Fides Consulting meermaals op oneigenlijke manier gebruik had gemaakt van het systeem en dus op financieel vlak fraude had gepleegd.

(IBO staat voor Individuele BeroepsOpleiding en is een formule die aangeboden wordt door de VDAB. Met de IBO-contracten probeert men tegemoet te komen aan de vraag naar medewerkers. Dat kunnen zowel arbeiders als bedienden zijn, waarvoor men niet onmiddellijk geschikte kandidaten vindt op de arbeidsmarkt. De ondernemer kan dan een werkzoekende zelf opleiden, op maat van het bedrijf. De werkzoekende 'cursist' behoudt tijdens zijn opleiding zijn werkloosheidsuitkering, aangevuld door een 'productiviteitsvergoeding' van de werkgever. De werkgever betaalt dus gedurende de opleiding geen echt loon en is dus ook vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. In het geval van begeleiding van laaggeschoolden kan de werkgever bovendien extra subsidies krijgen. De VDAB stelt wel een aantal voorwaarden. Zo moet het bedrijf bijvoorbeeld een mentor aanduiden die de cursist-werkzoekende op de werkvloer volgt en begeleidt.)

Eerder (begin juli 2006) besliste de Vlaamse Gemeenschap ook om de erkenning van Fides Consulting als advies- en opleidingsverstrekker, die eind juni ’06 afliep, in te trekken. Technisch gezien was die maatregel echter een ‘niet-verlening’. Eigenlijk had de administratie ‘Inspectie Economie’ al medio juni met onmiddellijke ingang de intrekking van die erkenningen geadviseerd aan de betrokken dienst. Maar daar werd, wellicht om redenen van voorzichtigheid, geen gevolg aan gegeven. Gewacht werd tot de resultaten bekend waren van een grootschalig onderzoek bij de top 10 advies- en opleidingsverstrekkers om de erkenning niet te verlengen.

Op 14 juni 2006 verzocht het kabinet van Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel aan de afdeling Inspectie Economie een grondig onderzoek in te stellen bij de tien grootste dienstverleners inzake advies en opleiding. Die genoten de noodzakelijke dusdanige erkenning in het kader van de toenmalige advies- en opleidingscheques (systeem dat ondertussen ondernemingsportefeuille en BEA heet en bijgesteld/verstrengd werd; onder meer om misbruik te bemoeilijken en te voorkomen). Daartoe werd door het kabinet besloten nadat er, zowel op het kabinet zelf als bij de administratie, in de loop van de voorbije maanden diverse informaties en klachten waren toegekomen over (aanwijzingen van) fraude met of minstens oneigenlijk gebruik van het systeem door verschillende dienstverleners, waaronder Fides Consulting.

Met de intrekking van zijn erkenning als arbeidsbemiddelaar, opleidingsverstrekker en adviseur is Fides Consulting echter niet uitgeteld. Op het vlak van opleidingen en advies is het, voorlopig althans, nog volop actief. Inzake arbeidsbemiddeling niet langer en heeft het noodgedwongen de handoek in de ring moeten gooien omdat de regelgeving op dat vlak strenger en stringenter is.

Door gebruik te maken van hiaten en achterpoortjes van de regelgeving op het vlak van erkenning als opleidings- en adviesverstrekker wist Filip De Saeger nieuwe erkenningen in de wacht te slepen met nieuw opgerichte bedrijven. Die bedrijven kunnen zich via de BEA-cheques (pijler: opleidingen en advies) laten betalen. Naar buiten toe is er geen vuiltje aan de lucht: het bedrijf is op opleidings- en adviesvlak nog steeds actief. Weliswaar niet langer als Fides Consulting maar als Fides Consulting Group. Dat is echter slechts een handelsnaam, geen vennootschap. Daar achter opereren en factureren de nieuwe vennootschappen, die erkend zijn en zich kunnen laten betalen met BEA-cheques. Klanten en markt hebben er geen weet van hoe de vork werkelijk aan de steel zit.

Met deze handigheid wist Filip De Saeger en zijn bedrijvengroep wellicht enkel tijd te winnen, ‘uitstel van executie’ te bekomen volgens een bron dicht bij het dossier. Want zowel op het niveau van de administratie als van het kabinet is men ijverig aan het werken om de wettelijke en reglementaire hiaten te vullen. Daarbij staat een strengere regelgeving zoals op het vlak van arbeidsbemiddeling als voorbeeld. Tevens is het is de bedoeling om sneller op de feiten te kunnen inspelen en bepaalde dienstverleners in de toekomst sneller te kunnen schorsen. De grondslagen waarop schorsingen zal kunnen gebeuren zullen in lijn zijn met de situatie op het vlak van arbeidsbemiddeling (bijvoorbeeld verwikkeld zijn in een strafrechterlijke procedure, betrokken bij zwaarwichtige feiten). Verder is ook reeds aan de afdeling Inspectie gevraagd een grondige controle uit te voeren met betrekking tot de vernoemde nieuwe ondernemingen. Dit onderzoek is lopende en wordt, zo wordt ons verzekerd, met de nodige ernst aangepakt. Op termijn wordt zelfs een structurele preventieve aanpak van mogelijke misbruiken uitgebouwd binnen het Agentschap.

De voorbije maanden richtte De Seager, die ongetwijfeld de bui zag hangen, niet minder dan drie nieuwe bedrijven op: Ilys bvba( voluit: International Luxury Yacht Services), FHRM Partner (een eenpersoons bvba) en FKMO Partner (eveneens een eenpersoons bvba). Officieel is hij enkel verbonden aan Ilys: hij is er, samen met zijn echtgenote Carina Dom, aandeelhouder en zaakvoerder van (Dom weliswaar zaakvoerder-opvolger). In het geval van FHRM Partner en FKMO Partner is er geen enkele expliciete link met De Saeger want twee van zijn nauwe medewerkers/acolieten, namelijk Dirk De Creus

9/1/2007 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde