Reconstructie van een fiasco: een blik achter de schermen van VDP/ADP

De laatste tijd was het oorverdovend stil op het VDP/ADP-front (Vereniging van Personelsdirecteurs). Maar binnenskamers, of beter: achter de schermen, werd er aan de weg van een vernieuwde organisatie getimmerd, zo blijkt. Maar (voorlopig?) zonder succes. Vooral bij de Franstalige regionales was de wil tot voorzichtigheid, zeg maar de traditionele angst voor vernieuwing, erg groot. Gevolg: de impasse is totaal. De al twee jaar ontslagnemende voorzitter gooide de handdoek in de ring en de vereniging heeft nu zelf formeel geen voorzitter meer. Ze wordt ad interim geleid door het college van de regionale voorzitters. De reconstructie van een mislukking.

Net voor de zomervakantie van 2004 gingen Wemer Braemscheute (de uittredend voorzifter) en Rony Hoebeke (vice voorzitter) rond de tafel zitten. Wemer had eerder zijn ontslag aangekondigd en Rony Hoebeke had geen interesse om voorzitter te worden in de oude structuur. Bovendien wilde hij dat ook niet omwille van zijn engagement in Oost-Vlaanderen. Dit bracht het gesprek meteen bij de vernieuwingsideeën, waaronder het succesvolle 'model' in Oost-Vlaanderen. VDP Oost-Vlaanderen had besloten zijn eigen koers te gaan varen, gezien er geen vernieuwende dynamiek meer merkbaar was op het federale niveau. Wemer was overtuigd dat het Oost-Vlaamse model, en de parallel lopende ideeën van Rony Hoebeke , de beste kansen op succes boden voor een nieuwe federale aanpak van de VDP. Rony werkte zijn plan verder en concreter uit en besprak dit later ondermaal met de voorzitter.

Wemer kwam met Rony overeen de dialoog op te starten met de besturen in de regionales. Uiteindelijk hebben Wemer en Rony samen een Ronde van België gehouden, waarbij zij op bezoek zijn gegaan bij elke regionale (alwaar ze een gesprek hadden met de voorzitters). Sommige regionales deden ze meerder keren aan, om hun plan verder gaan uitleggen en verdedigen. In het algemeen werd hun plan van aanpak positief onthaald. Maar er werden ook enkele aandachtspunten geformuleerd (zoals de noodzaak van regionale inhoudelijke autonomie). Op een algemene vergadering in Tervuren sin november 2004 stond dat punt dan ook op de agenda en ook daar waren er geen (noemenswaardige) afkeurende geluiden te horen.

De basisgedachten binnen deze de nieuwe aanpak omvatten het volgende:

- Vooreerst is er de vaststelling dat HR-pofessionals doorgaans over weinig ruimte beschikken om naast hun job en in combinatie met hun privé-leven leiding te geven aan regionales; m.a.w. het systeem van de 'vrijwilligheid', het voluntariaat, (en de vrijblijvendheid) heeft afgedaan;

- Vroeger kon men ook nog beroep doen op de eigen secretaresse en konden nog een deel van de kosten worden afgewenteld op de firma (waarin de voorzitter of de secretaresse werkte; maar ook dat is gedaan;

- Het ontberen van een meer professionele structuur heeft ook als gevolg dat er kansen gemist worden (daarbij dient gedacht aan de onderlinge samenwerking, de contacten met de Europese en Wereld federatie)

- De versnippering van de middelen belet de vereniging ook te investeren in nieuwe communicatietechnologiën (website, mail, databases, benchmark-mogelijkheden enz)

Daarom had Rony een plan uitgewerkt met één secretariaat (permanente bemanning); één-boekhouding; één website; één administratie. Daarnaast kon beschikt worden met een part-tiem activiteit. Rony was reeds gestart met zoeken naar founding partners om deze nieuwe structuur van de nodige financiële middelen te voorzien, naast de lidgelden.

Tevens was hij begonnen met het herschrijven van de statuten (waarbij rekening moest gehouden worden met de nieuwe wet op de vzw's maar ook knopen dienen doorgehakt zoals: starten met een totaal nieuwe vereniging of verder werken met een aangepaste organisatie. Er werd echter wel gekozen voor een nieuwe naam, en er werd zelfs een nieuwe huisstijl ontworpen door een communicatiebureau.

De laatste bocht werd echter niet gehaald: het goedkeuren van de statuten op 24 mei laatsteden. Dat zou gebeuren in de lokalen van het VBO. De vergaderruimte werd welwillend ter beschikking gesteld (Pieter Timmermans, de afgevaardigd bestuurde van het VBO was, naar verluidt, de door het duo Braemscheute-Hoebeke uitgestippelde koers erg genegen). Brabant, hierin gevolgd door de Waalse regionales, ging ter elfder uren op de rem staan. Men vond het het (vern)nieuw(d)e waardevol concept, maar 'de tijd is er nog niet rijp voor'.

Werner en Rony namen op het einde van de vergadering dan ook ontslag. Brabant zou een nieuw initiatief nemen voor een toekomstig aangepast 'model'. Voor zover als bekend hebben de Vlaamse regio's tot op vandaag de boot afgehouden. De impasse is dus compleet.

Ondertussen blijven de regionale afdelingen die de vernieuwing niet (voldoende) genegen zijn verder baden in hun gebruikelijke lethargie. Zo slaagt VDP/ADP-Brabant, de aantrekker van het verzet tegen de verandering, er niet in om veel meer dan een afstudeerscriptiewedstrijd te organiseren (hoe origineel: er zijn er nog maar twee andere, opgezet door sociaal secretariaat ADMB en wervingsbureau Schelstraeten & Desmedt, die veel meer uitstraling hebben en dito media aandacht krijgen). Een blik op zijn schamele website spreekt boekdelen: de laatst en aangekondigde (en enig vermelde) activiteit dateert van 2004. En als de webstek van ADP-Luik representatief is voor het dynamiosme en professionalisme van de afdeling is dat ronduit huilen met de pet op: quasi geen enkele recente informatie is actueel en haast alle contactgegevens zijn (al lang) niet meer geldig.

En dat terwijl HR@work, de vernieuwe VDP Oost-Vlaanderen, recentelijk een succesvol (320 deelnemers) congres over het eindeloopbaandebat en een bevraging organiseerde over de problematiek. Aan die enquête namen niet minder dan 2700 werkgevers en 4000 werknemer deel. De vereniging kreeg trouwens onlangs ook een nieuw bestuur (zie persbericht). Ook de PMClub (Antwerpen) boert meer dan goed: het organiseert de ene druk bijgewoonde activiteit na de andere en slaagt er ten minste zijn website goed te onderhouden (die website mag bovendien gezien worden want is geen belediging voor het gevoel van esthetiek en intelligentie van zijn bezoekers).

In de rest van het land maken de regionale VDP/ADP-bestuurders zich klaar voor hun winterslaap. Al is het niet zeker dat ze ontwaakten uit de vorige.

De HR-professionals moeten onderhand zowat de enige beroepscategorie zijn zonder 'nationale' vakvereniging en dito vertegenwoordiging, zonder een eigen (binnenlands) congres, aantrekkelijke en informatieve website enzovoort. Cynische (of gewoonweg lucide) geesten zouden, niet helemaal ten onrechte, kunnen opperen: eveneens zonder al te veel geloofwaardigheid. En met een gigantische geloofs- en identiteitscrisis.

14/11/2005 door Marc Ernst

HRM-weblog van Marc Ernst

 
'Echt nieuws is informatie die iemand niét gepubliceerd wil zien'
(Christian Van Thillo, CEO De Persgroep)


'Het is tijd om te bepalen waar het allemaal op staat'
(Bram Vermeulen & Freek de Jonge)


'Schop de mensen, tot ze een geweten krijgen.' 'Wat heeft het alles voor zin?' (L.P. Boon)

'Anger is a gift' (Zack de la Rocha/Rage Against The Machine)

op hrmblogs.net
www (via google)

Blogs uit mijn 'vroeger leven'

Archief van blogs die ik eerder op hrm.net publiceerde